Thể LoạI Xem

một đồng minh tốt trong năm 2019 có nghĩa là gì?